Vaše dieťa v Afrike

V Afrike žije veľa detí, ktoré nemajú prístup ku vzdelaniu. Chudoba je hlavnou príčinou, prečo veľa detí nechodí do školy, a tak nezískajú ani základné vzdelanie.

Projekt "Vaše dieťa v Afrike" pomáha práve takýmto deťom získať vzdelanie formou tzv."adopcie na diaľku".

V súčasnosti je do tohto projektu zapojených 6 škôl: Ashamoah, Kofi Donkor, Kwaku Pamfo, Kyekyewere, Nankase Asuom a Oduman Asuaba v celkovom počte 207 detí.

Podporovaná čiastka predstavuje 166.- Euro na dieťa. Je v nej zahrnuté školné, školské pomôcky, uniforma, zdravotné poistenie, organizačné a administratívne zabezpečenie projektu a ostatné podporné aktivity združenia.

Ako sa zapojiť do projektu?

Môžete sa zapojiť ako jednotlivci, ale aj skupina, alebo organizácia. V galérii si vyberte školu a v nej dieťa, ktoré chcete podporovať. Oznámte túto skutočnosť na uvedený kontakt. Okrem názvu školy a mena dieťaťa je potrebné uviesť adresu, ktorá bude v zmluve, poštovú adresu (ak sa odlišuje od prvej), počet splátok (jednorázovo alebo počet, na koľkokrát v roku chcete rozdeliť platbu v roku). Všetky informácie budú zapracované do Darovacej zmluvy, ktorú následne, za združenie podpísanú, Vám zašleme poštou v dvoch exemplároch. Jeden Vami podpísaný exemplár spolu s návratkou, v ktorej označíte, či požadujete potvrdenie o dare na daňové účely, pošlete na poštovú adresu združenia. Zmluva nadobúda platnosť podpisom a účinnosť po pripísaní príspevku (alebo jej časti) na účet združenia. Potvrdenie na daňové účely zasielame vždy začiatkom roka za predchádzajúci kalendárny rok. Cez združenie je možné poslať podporovanému dieťaťu list alebo darček.

Aktuality

21.10.2013 V dňoch 21.10. – 31.10.2013 sa uskutoční návšteva všetkých šiestich ghanských škôl zapojených do projektov združenia. ... viac

20.10.2013 20.9.2013 sa zrealizoval Deň dobrovoľníctva v priestoroch na Palisádoch 5. Hlavnou náplňou bola znovu tvorba darčekov k zbierke Tesco 2013 ... viac


na zamyslenie ...

Ján Ámos Komenský:

"Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať!"

"Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne kráčal, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť"